แล้วพระเยซูทรงพาสาวกมายังที่แห่งหนึ่ง เรียกว่าเกทเสมนี แ
ล้วตรัสกับสาวกของพระองค์ว่า “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่น”

Q1 “จงนั่งอยู่ที่นี่ ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่น” แสดงให้เห็นถึง “สภาพจิตใจ” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู มัทธิว 26:37-38 ประกอบ)
Q2 อ่าน ยอห์น 13:1 2-3 รอบ เพื่อคุณจะรู้ถึงที่มาของ “สภาพจิตใจ” ของพระเยซูคริสต์ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์
หมายเหตุ: มัทธิว 26:37-38 37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเศเบดีไปด้วย พระองค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระทัยนัก 38 จึงตรัสกับเขาว่า “ใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถิด”ยอห์น 13:1 ก่อนถึงงานเทศกาลปัสกา พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา (ถูกตรึงกางเขน) พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ (ตัวคุณด้วย) ซึ่งอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อิสยาห์ 3-4  กาลาเทีย 6

เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้
ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด @เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว

Q1 พระเยซูคริสต์ได้บอกถึง “เคล็ดลับ” ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยสันติสุขอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า” และ ดู โรม 8:37-39 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้เผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยาก” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 8:37-39 37 แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย 38 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  อิสยาห์ 1-2 กาลาเทีย 5

แล้วอานาเนียก็ไป และเข้าไปในตึกวางมือบนเซาโล กล่าวว่า
“พี่เซาโลเอ๋ย องค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระเยซูได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทาง
ที่ท่านมานั้น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามา เพื่อท่านจะเห็นได้อีก

และเพื่อท่านจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มบริบูรณ์”

Q1 การกระทำของอานาเนียที่มีต่อเปาโลแสดงออกถึง “การเชื่อฟัง” ที่มีต่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู กิจการ 9:13-14 ประกอบ)
Q2 “การเชื่อฟัง” ของอานาเนีย หนุนใจคุณให้ “เชื่อฟังพระเจ้า” ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร?  (ดู โรม 12:2 ประกอบ)
หมายเหตุ: กิจการ 9:13-14 13 แต่อานาเนียทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่า เขาได้ทำร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ ในกรุงเยรูซาเล็มมาก
14 และในที่นี่เขาได้อำนาจมาจากพวกมหาปุโรหิต ให้ผูกมัดคนทั้งปวงที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์”โรม 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เพลงซาโลมอน 6-8 กาลาเทีย 4

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์
ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้
เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย
แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่

Q1 คำว่า “อดกลั้นพระทัย” “เพราะเห็นแก่ท่าน” “ไม่ทรงประสงค์” และ “ทรงปรารถนา” แสดงให้เป็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อมนุษย์ในเรื่อง “ความรอด” อย่างไร?  (ดู ยอห์น 3:16-17 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับ “ความรอด” ที่คุณได้รับจากพระองค์
หมายเหตุ:  ยอห์น 3:16-17 16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 17 เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เพลงซาโลมอน 4-5 กาลาเทีย 3

แต่ว่าอย่าเปรมปรีดิ์ในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของพวกท่าน
แต่จงเปรมปรีดิ์ เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์”

Q1 พระเยซูคริสต์บอกให้สาวก “อย่าเปรมปรีดิ์” ในสิ่งใด และ “จงเปรมปรีด์” เพราะสิ่งใด?
Q2 “เพราะชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์” มีผลต่อ “การตั้งเป้าหมายในชีวิต” และ “การดำเนินชีวิต” ของคุณอย่างไร? (ดู โคโลสี 3:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: โคโลสี 3:1-21 ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า 2 จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  เพลงซาโลมอน 1-3 กาลาเทีย 2

5/4848