พระเจ้าทรง#เป็นที่ลี้ภัยและ#เป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย
#เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก

Q1 ผู้เขียนสดุดีมี “ประสบกาณ์กับพระเจ้า” ในยามที่เผชิญหน้ากับ “ความยากลำบาก” อย่างไร?
Q2 “ประสบการณ์” ของผู้เขียนสดุดี “หนุนใจคุณ” ในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากที่คุณมีอยู่อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 5:7 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 21-22   มัทธิว 19

เหตุฉะนั้น เมื่อเรา#ได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว
เราจึง#มีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

Q1 คนที่ตัดสินใจ “เชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์” เป็นพระผู้ช่วยให้รอด จะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้า?
Q2 “ความเชื่อ” และ “สันติสุขในพระเจ้า” มีส่วนช่วยเหลือคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร? (ดู มัทธิว 11:28-30 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 11:28-3028 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก 30 ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 19-20   มัทธิว 18:21-35

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์
เพื่อ#เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และ#เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
ซึ่ง#เป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

Q1 เปาโลได้อธิบายถึง “เป้าหมาย” ใน “การถวายตัวกับพระเจ้า” ไว้ 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “เป้าหมาย” ในการถวายตัวกับพระเจ้าทั้ง 3 ประการ เป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู ยอห์น 14:23 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 14:23 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขา และจะอยู่กับเขา”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 16-18   มัทธิว 18:1-20

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และข้าพระองค์#จะถวายโมทนา แก่พระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์#จะเชิดชูพระองค์

Q1 คำว่า “เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์” มีผลต่อชีวิตของผู้เขียนสดุดีอย่างไร?
Q2 เมื่อคุณพูดว่า “พระองค์เป็นพระเจ้าของฉัน/ของผม” คุณหมายความว่าอย่างไร? และคำพูดนี้มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู ลูกา 6:46 ประกอบ)
หมายเหตุ: ลูกา 6:46 เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 14-15  มัทธิว 17

คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์
ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์

Q1 คำว่า “คนชั่วอายุหนึ่ง” และ “ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟัง” สะท้อนให้เห็นถึง “การส่งต่อความเชื่อ” ในครอบครัวอย่างไร? (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-7 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “ส่งต่อความเชื่อ” ของคุณให้กับคนในครอบครัวของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5-75 พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของท่านฮ  6 และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: อพยพ 12-13  มัทธิว 16

5/4605