ถ้าเจ้าทำดี เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ?
ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู
อยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้น

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ พระเจ้ากำลังเตือนคุณเกี่ยวกับ “บาป” ที่คุณกระทำอยู่ตอนนี้ในเรื่องใด? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง
Q2 การที่พระเจ้าพูดว่า “เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้” พระองค์มีความเชื่อมั่นในตัวของคุณที่จะจัดการกับบาปที่มีในชีวิตอย่างไร? (ดู โรม 6:12-13 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 6:12-1312 เพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น 13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 11-12  มาระโก 5:21-43

พระองค์จึงทรงเรียกฝูงชนกับพวกสาวกให้เข้ามา  แล้วตรัสกับพวกเขาว่า
“ถ้าใครต้องการจะตามเรามา ให้คนนั้น1.ปฏิเสธตนเอง
2.รับกางเขนของตนแบกและ3.ตามเรามา

Q1 คนที่ต้องการจะติดตามเป็น “สาวกของพระเยซูคริสต์” จะต้องทำสิ่งใดบ้าง?
Q2 อะไรคือ “สิ่งที่คุณต้องปฏิเสธตนเอง” และ “กางเขน” ที่คุณต้องแบกเพื่อแสดงให้ทุกคนรู้ว่า “คุณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์” และถวายเกียรติแด่พระเจ้า?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 9-10 มาระโก 5:1-20

หลายคนกล่าวว่า “เราอยากเห็นสิ่งดีๆ บ้าง ข้าแต่พระยาห์เวห์
ขอเงยพระพักตร์ที่สว่างของพระองค์ มาเหนือพวกข้าพระองค์”

Q1 คำว่า “เงยพระพักตร์” “ที่สว่าง” และ “เหนือพวกข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกับ “การเห็นสิ่งดีๆ” เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิ่งดีๆ” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? ลองเขียนออกมาสัก 2 ข้อ อธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆ เหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 7-8 มาระโก 4:21-41

“นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู
@เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและ@จะรับประทานอาหารร่วมกับเขา
และ@เขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา”

Q1 ภาพของ “พระเยซูยืนเคาะอยู่ที่ประตู” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 มี “ประตูชีวิต” ด้านใดในชีวิตของคุณที่ยังไม่ยอมเปิดออกให้กับพระเยซู ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะให้พระองค์เข้ามาใน “ประตูชีวิต” บานนั้น และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ?  (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 4-6 มาระโก 4:1-20

ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด  ก็จงทำ1.ด้วยความเต็มใจ
2.เหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 3.ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์

Q1 เปาโลได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “ทัศนคติ” ในการลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค/ปัญหา” ที่ทำให้คุณไม่สามารถทำตาม และมีทัศนคติตามคำแนะนำของพระคัมภีร์ตอนนี้ได้? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้าเพื่อคุณจะสามารถกระทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: กันดารวิถี 1-3  มาระโก 3

5/4998