จงติดสนิท*อยู่กับเรา* และเราติดสนิท*อยู่กับพวกท่าน
แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่*กับเถา
พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิท*อยู่กับเรา*

Q1 คำว่า “ติดสนิท”* และ “อยู่กับเรา”* เกี่ยวข้องกับการ “การออกผล” หรือ “การเกิดผล” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้กำลัง “เตือนสติ” คุณในการ “เป็นสาวก” และการ “เป็นคริสเตียน” และดำเนินชีวิตท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:16 ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: สดุดี 20-22 กิจการ 21:1-16

ส่วนเราบอกพวกท่านว่า ใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้น
คนนั้นได้ล่วงประเวณี@ในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว

Q1 “จุดเริ่มต้น” ของการล่วงประเวณีที่แท้จริง ไม่ได้เกิดขึ้นที่ “การกระทำ” (ตามอง) แต่เกิดขึ้นที่ไหน? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะต้องทำหรือป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้ “ใจแห่งการล่วงประเวณี” เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ จนทำให้คุณ “ลงมือกระทำ” ความผิดบาปในเรื่องเพศ? (ดู สดุดี 119:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 119:9 คนหนุ่มจะรักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร? ก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  สดุดี 18-19 กิจการ 20:17-38

ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น
1.ทำให้เกิดความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเรา
2.เป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้3.มีความหวัง

Q1 เปาโลได้บอกถึง “ผลลัพธ์” เมื่อเราเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยความชื่นชมยินดี อย่างน้อย 3 ประการ คือะไรบ้าง? Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่เข้ามาในชีวิตอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: สดุดี 16-17 กิจการ 20:1-16

แกะของเราย่อม@ฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้น@ก็ตามเรา

Q1 คำว่า “แกะของเรา” และ “เรารู้จักแกะ” เกี่ยวข้องกับ “ความสัมพันธ์” ระหว่างพระเยซูคริสต์ และผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ลองให้คะแนนตัวเองจาก 1-10 เกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์” ระหว่างคุณกับพระเยซูคริสต์ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า เพื่อคุณจะเป็น “แกะที่ฟังเสียง” ของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: สดุดี 13-15 กิจการ 19:23-41

จงมุ่งมั่นที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนและที่จะได้ความบริสุทธิ์
@เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย

Q1 คำว่า “อยู่อย่างสงบสุข” และ “ความบริสุทธิ์” เกี่ยวข้องกับการ “ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” อย่างไร?  (สังเกตคำหลัง@ และ ดู สดุดี 24:3-4 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” ผ่านการดำเนินชีวิตของคุณท่ามกลางสังคมที่ไม่เชื่อพระเจ้าในทุกๆ วันได้อย่างไร? รวมถึงในการนมัสการวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์
หมายเหตุ: สดุดี 24:3-43 ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาห์เวห์? และผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์? 4 คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มิได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จ  และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  สดุดี 10-12 กิจการ 19:1-22

5/5142